Meest gestelde vragen

Organisatie

Waarom in één keer naar CO2-neutraal als het ook in twee keer kan?

Wij denken dat daar simpelweg niet voldoende tijd voor is. Als een woningcorporatie nog 3.000 woningen moet verduurzamen en hij doet dat in twee stappen, dan betekent dit dat er tot 2050 nog 6.000 woningen aan de beurt zijn. Dus twee keer voorbereiden, twee keer bewoners benaderen en twee keer uitvoeren. In één keer is efficiënter.

Helpen we meer mensen met het verlagen van hun energierekening door minder maatregelen te nemen in meer woningen?

Daar is simpelweg niet voldoende tijd voor. Daarnaast is het minder efficiënt. Een oplossing kan zijn om bijvoorbeeld 75% van het renovatiebudget voor CTRL2050 te gebruiken en de resterende 25% te besteden om bewoners te compenseren voor hun hoge energierekening. Voorwaarde voor deze financiële compensatie is dat deze bewoners tekenen voor renovatie in het jaar dat daarvoor wordt afgesproken. Hiermee borgen we deelname en zijn tot die tijd bewoners ook geholpen.

Wanneer is de keuze voor all-electric (g)een goede keuze?

Als vanuit de warmtevisie van de gemeente gekozen wordt voor een warmtenet, is het niet verstandig om voor all-electric en dus CTRL2050 te kiezen. Bij een warmtenet wordt de warmtelevering centraal geregeld waardoor het installeren van een individuele warmtepomp een te kostbare oplossing is.

Kan ik CTRL2050 ook toepassen bij stadsverwarming?

Bij stadsverwarming is de afname van warmte centraal geregeld en is een all-electric oplossing geen goede keuze.

Wat is er duurzaam aan CTRL2050?

CTRL2050 kijkt zoveel mogelijk naar de R-ladder, in het kort: Reduce, reuse, recycle. Hoe minder materiaal wordt gebruikt, hoe duurzamer dit is. Daarom kiezen we voor isoleren in de schil en niet voor het inpakken van de woning. Voor het isoleren van het dak wordt vlas gebruikt, een biobased materiaal.

Is CTRL2050 ook toepasbaar bij gespikkeld bezit?

Omdat de woning binnen de huidige schil geïsoleerd wordt, is dit zeer goed mogelijk.

Wat gebeurt er met de gasleiding die nu naar en in de woning ligt?

De gasleiding in de woning en van de woning naar de hoofdleiding wordt in zijn geheel verwijderd. Dit nemen wij voor onze rekening. Hierna betalen de bewoners geen vastrecht meer voor de gasleiding en besparen hierdoor direct op hun energierekening.

Wat moet er geregeld worden om EPV te kunnen vragen?

Tijdens de renovatie van de woning moet bewijslast verzameld worden van de (isolerende) maatregelen en bij oplevering van de woning moet aangetoond worden dat de woning voldoet aan de vooraf bepaald eisen. Dat wordt beoordeeld door een gecertificeerd bureau volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-01 en 05.

Op de site van de overheid is meer informatie te vinden:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0038456/2022-07-01

Hoeveel Energie Prestatie Vergoeding (EPV) mag ik na CTRL2050 aan de bewoners vragen?

De hoogte van de EPV is afhankelijk van de netto warmtevraag en de hoeveelheid zelf duurzaam op te wekken elektriciteit.

Op de site van de overheid is meer informatie te vinden:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/energieprestatievergoeding-epv/tabellen-maximale#epv-tabel

Als de woning voldoet aan de eisen voor EPV basis, is de maximale vergoeding €1,25 per m² (per 1 juli 2024)

We werken niet met EPV, wel met huurverhoging en hogere servicekosten. Kan dat hier ook?

Voor CTRL2050 is het ook mogelijk om een huurverhoging te vragen. Deze huurverhoging kan, mits de hoogte van de huur dit toelaat, in de huur verwerkt worden. Hiervoor kan bijvoorbeeld de vergoedingentabel van Aedes en de Woonbond gebruikt worden. Omdat de afspraak is gemaakt om vanaf 1 januari 2023 geen huurverhoging meer te vragen voor isolatiemaatregelen, kan alleen de invloed van de installaties op het energielabel verrekend worden. Indien voor servicekosten gekozen wordt, kan alleen een bijdrage voor de zonnepanelen gevraagd worden en niet voor de overige maatregelen en installaties. Dit heeft te maken met regelgeving.

Wie verzorgt de jaarlijkse EPV-rapportage?

Door het verbruik van de bewoners te monitoren, wordt er eenvoudig jaarlijks een rapportage gemaakt. Afhankelijk van wat de opdrachtgever wil, wordt deze rapportage rechtstreeks aan de bewoners verstrekt of eerst aan de opdrachtgever.

Welk effect heeft het afschaffen van de salderingsregeling op CTRL2050?

Het afschaffen van de salderingsregeling is nog niet definitief, maar gaat naar alle waarschijnlijkheid wel gebeuren en heeft effect op ieder huishouden met zonnepanelen. Na het afschaffen van de salderingsregeling, is het zinvol om te sturen op een zo hoog mogelijk gelijktijdig gebruik. Dit kan door bijvoorbeeld de watertemperatuur in de boiler te verhogen bij een overschot aan opwek. Het effect van het afschaffen van de saldering is onderzocht door Watch-E en is hier te lezen: https://energielinq.nl/monitoring/gevolgen-afbouw-saldering-voor-epv-beperkt/

Zijn er subsidies waar ik gebruik van kan maken?

Op dit moment kan er gebruik gemaakt worden van de ISDE voor de warmtepomp. Kijk hiervoor op de site van de overheid: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde

Verandert het uiterlijk van de woningen?

Het uiterlijk verandert nauwelijks. Daarom is CTRL2050 ook geschikt voor gespikkeld bezit. Het dak komt er anders uit te zien door de zonnepanelen en de buitenmodule van de installatie. De gevel blijft hetzelfde, alleen de draairamen worden waar mogelijk deels vervangen door vast glas.

Waarom een exploitatietermijn van 25 jaar en wat gebeurt er daarna?

De exploitatietermijn in de businesscase is afhankelijk van een aantal factoren zoals mutatiegraad, investering, EPV of huurverhoging, de toekomstige huurwaarde verhoging, de toe- of afname van onderhoudskosten en het moment waarop de buurt van het aardgas af gaat. Vanwege deze invloedsfactoren is het goed om de businesscase met verschillende looptijden te bekijken. Eén ding is zeker: in 2050 moet het aardgas eraf zijn.

Communicatie

Waarom hebben jullie het over de netto warmtevraag in plaats van energielabels?

Alleen een energielabel zegt niet zo veel over het uiteindelijke energieverbruik in de woning. Daarom kijken we naar de netto warmtevraag uitgedrukt in kWh/m2/jaar. Door goede isolatie en kierdichting kunnen we de netto warmtevraag onder de 50 kWh/m2/jaar brengen waardoor het mogelijk is om de woning te verwarmen met lage temperaturen.

Welk energielabel heeft de woning na CTRL2050?

Wij kijken bij CTRL2050 niet naar het energielabel, maar naar de netto warmtevraag. Door de lage warmtevraag en de opwek door zonnepanelen zal het energielabel uitkomen op ongeveer A+.

Wat is precies de netto warmtevraag?

Dit is de warmtebehoefte van de woning. Dit getal zegt hoeveel warmte er jaarlijks nodig is om de woning bij gemiddelde klimaatomstandigheden en een gemiddeld gebruik te voorzien van ruimteverwarming.

Onze bewoners koken nu op gas, hoe gaat dat na de renovatie?

Omdat de woning gasloos wordt, kan er alleen nog elektrisch gekookt worden. Daarom krijgen de bewoners een nieuwe kookplaat en een set pannen die geschikt zijn voor inductie.

Onze bewoners klagen over tocht, is dat na CTRL2050 opgelost?

Ja, na renovatie met CTRL2050 is er geen tocht meer in de woning doordat er goed geïsoleerd wordt: kieren worden dichtgemaakt en draaiende delen zijn voorzien van dubbele kierdichting.

De woning heeft straks minder draairamen. Mag dit wel?

De woning wordt voorzien van een warmte-terugwin-systeem waardoor er continu geventileerd wordt en er altijd een gezond binnenklimaat is. Daarnaast behoudt iedere verblijfsruimte een draairaam om te spuien en zo te voldoen aan het bouwbesluit.

Hoe neem ik mijn bewoners mee in de voorbereiding en uitvoering van CTRL2050?

Dit wordt, in overleg, door ons geregeld door bewoners vooraf te informeren over de werkzaamheden, veranderingen in de woning en de planning.

Hoe zorg ik dat mijn bewoners weten hoe ze met de woning om moeten gaan na de renovatie?

Bewoners worden uitgebreid geïnformeerd over de “nieuwe” woning. Daarnaast ontvangen ze een handleiding en kunnen ze hun energieverbruik volgen op een speciaal daarvoor bestemd display.

Wat als de bewoner veel meer elektriciteit verbruikt dan vooraf berekend is?

Het verbruik van de bewoner wordt continu gemeten en op een display inzichtelijk gemaakt. Een hoger verbruik dan verwacht wordt daardoor al snel geconstateerd. Met dit signaal kan verder gekeken worden waar het hoge verbruik vandaan komt. Is dit gebouw gebonden of gebruikers gebonden? Zodra de oorzaak bekend is kan er bepaald worden wat nodig is om het verbruik te verlagen.

Hoeveel warm water heeft de bewoner tot zijn beschikking?

Voor CTRL2050 wordt uitgegaan van een warmwatervat van 200 liter. Hiermee heeft de bewoner tenminste 40 minuten per dag warm water.

Hoe kunnen de bewoners zien of ze niet te veel elektriciteit verbruiken?

Het verbruik in de woning wordt gemonitord en weergegeven op een display. Op dit display wordt in kleuren aangegeven of het verbruik binnen de bundels blijft of niet.

Isolatie

Ik heb een vaste onderhoudspartner voor het gevelonderhoud. Hoe kan deze partner hierbij betrokken worden?

Dit kan op twee manieren. Als de onderhoudspartner de opleiding van CTRL2050 volgt, kan deze partij CTRL2050 uitvoeren.

Als de onderhoudspartner alleen het onderhoud doet, kan deze partij meegenomen worden in het opzetten van de MJOB waarna de eerstvolgende onderhoudsbeurt door deze partner wordt uitgevoerd.

Welke materialen worden er gebruikt bij het isoleren?

De spouw van de voor- en achtergevel worden gevuld met EPS-parels en de kopgevel met Airofill. Airofill wordt aangebracht zonder gebruik van drijfgassen; hierbij komen geen reactieproducten vrij. Het dak wordt van binnenuit geïsoleerd met biobased materiaal.

Wat gebeurt er met mijn brievenbus in de deur?

De woning wordt voorzien van een geïsoleerde voordeur met daarin een geïsoleerde brievenbus.

Installatie

Ik heb een vaste installatiepartner voor het onderhoud van onze installaties. Hoe kan deze partner hierbij betrokken worden?

Het onderhoud aan de installaties kan door de eigen installatiepartner uitgevoerd worden. Voorwaarde hiervoor is dat de installateur bekend is met de toegepaste techniek.

Waarom worden de radiatoren vervangen? Kunnen de huidige niet gehandhaafd worden?

Alleen voor het verwarmen is het mogelijk om de radiatoren te laten zitten. In verband met kans op oververhitting in de zomer, hebben we bij CTRL2050 gekozen voor lage-temperatuur radiatoren zodat er in de zomer gekoeld kan worden.

Hoe werkt de koeling in de woning en hoeveel energie kost dat?

De koeling is een zogenaamde top-koeling en werkt door koud water door de radiatoren te laten stromen. Hiermee kan in de warmere periodes circa 2 tot 5˚C gekoeld worden. Gemiddeld kost dit 500 kWh per jaar extra aan elektriciteit.

Hoe wordt de CTRL2050 woning geventileerd?

De woning wordt voorzien van een warmte-terugwin-systeem waardoor er 24 uur per dag geventileerd wordt. Deze zogenaamde “WTW” zorgt dat de warmte van de afgezogen lucht uit de woning gebruikt wordt om de verse lucht van buiten voor te verwarmen, zodat er zo min mogelijk warmte verloren gaat. De ventilatie wordt gestuurd op de concentratie CO2 en vocht in de woning, zodat er altijd een gezond binnenklimaat is.

Wat is de levensduur van de installaties/module?

De verwachte levensduur van de grote componenten (warmtepomp, boiler, WTW) is bij normaal gebruik minimaal 15 jaar. De zonnepanelen op het dak gaan circa 25 jaar mee.

Welke garanties worden er afgegeven?

Voor de woning geven we een garantie af voor de netto warmtevraag en voor de opwek van de zonnepanelen. De energiemodule heeft 10 jaar systeemgarantie op het systeem, onder de voorwaarde dat er een service & onderhoudscontract wordt afgesloten. De minimale systeemgarantie is altijd twee jaar. In aanvulling op deze minimale systeemgarantie, wordt voor de belangrijkste componenten van het systeem de fabrieksgarantie doorgelegd aan de koper. Dit gaat om:

Warmtepomp-componenten 3 jaar
WTW- toestel 2 jaar
Omvormer 10 jaar
Boilervat (lekkage) 6 jaar
Boilervat 2 jaar

 

Hoeveel ruimte heb ik in de woning nodig voor de installatie?

De binnenklimaatmodule is 1,5 (b) x 0,5 (d) x 1,35 (h) en het voorraadvat (200 liter) is 0,6 (b) x 0,6 (d) x 1,27 (h).

Het voorraadvat kan zowel liggend als staand geplaatst worden.

Hoeveel geluid maakt de installatie?

Het geluid voldoet aan de eisen zoals omschreven in het bouwbesluit.

Met wie belt de bewoner als er problemen zijn met de installatie?

Afhankelijk van de gemaakte afspraken belt de bewoner met de woningcorporatie of rechtstreeks met de uitvoerende partij. Dit staat vermeld in de handleiding van de bewoner, inclusief de contactgegevens.